خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد....
- آهای، آقا پسر!
پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید:
- شما خدا هستید؟
- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
- آهان، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید.

نام قالب وبلاگ : قالب وبلاگ بازی اکشن

توضیح کوتاه : قالب وبلاگ بازی اساسینز کرید و بتلفیلد

کلمات کلیدی این قالب وبلاگ : قالب وبلاگ بازی,قالب وبلاگ اکشن,قالب وبلاگ بازی رایانه ای,قالب وبلاگ اساسینز کرید,قالب وبلاگ بتلفیلد,قالب وبلاگ Assassins Creed,قالب وبلاگ battlefield

موضوع یا موضوعات مناسب : انواع بازی ها

نوع قالب : 3 ستونه

شماره قالب وبلاگ ماه اسکین : 38

طراحی شده توسط : ماه اسکین

M a h S k i n . I r

تاريخ : جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ | 6:29 am | نویسنده : مجید بابایی