خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد....
- آهای، آقا پسر!
پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید:
- شما خدا هستید؟
- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
- آهان، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید.

نام قالب وبلاگ : قالب وبلاگ برکه و درختان سرسبز

توضیح کوتاه : قالب وبلاگ برکه زیبا و طبیعت سرسبز

کلمات کلیدی این قالب وبلاگ : قالب وبلاگ طبیعت,قالب وبلاگ درختان سرسبز,قالب وبلاگ دریاچه,قالب وبلاگ برکه,قالب وبلاگ دریاچه,قالب وبلاگ طبیعت زیبا,قالب وبلاگ جنگل

موضوع یا موضوعات مناسب : گل و طبیعت,عمومی,تاریخی و گردشگری

نوع قالب : 3 ستونه

شماره قالب وبلاگ ماه اسکین : 31

طراحی شده توسط : ماه اسکین

M a h S k i n . I r

تاريخ : شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ | 12:48 am | نویسنده : مجید بابایی