خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد....
- آهای، آقا پسر!
پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید:
- شما خدا هستید؟
- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
- آهان، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید.

نام قالب وبلاگ : قالب وبلاگ ماشین ها

توضیح کوتاه : قالب وبلاگ مک کویین

کلمات کلیدی این قالب وبلاگ : قالب وبلاگ انیمیشنی,قالب وبلاگ کودکانه,قالب وبلاگ ماشین ها,قالب وبلاگ مک کویینی,قالب وبلاگ انیمیشن ماشین ها,قالب وبلاگ کارتونی

موضوع یا موضوعات مناسب : عمومی,کودکان

نوع قالب : 3 ستونه

شماره قالب وبلاگ ماه اسکین : 177

طراحی شده توسط : ماه اسکین

M a h S k i n . I r

تاريخ : شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ | 2:50 am | نویسنده : مجید بابایی