خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد....
- آهای، آقا پسر!
پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید:
- شما خدا هستید؟
- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
- آهان، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید.

نام قالب وبلاگ : قالب وبلاگ تبلیغات و بازاریابی حرفه ای

توضیح کوتاه : قالب وبلاگ طراحی تبلیغات و بازاریابی اینترنتی

کلمات کلیدی این قالب وبلاگ : قالب وبلاگ با موضوع تبلیغات,قالب وبلاگ آمار,قالب وبلاگ تجاری,قالب وبلاگ اینترنت,قالب وبلاگ تجارت اینترنتی,قالب تبلیغات و بازاریابی برای وبلاگ,قالب وبلاگ بازاریاب

موضوع یا موضوعات مناسب : عمومی,تجاری,اینترنت و تکنولوژی,دیگر مشاغل

نوع قالب : 3 ستونه

شماره قالب وبلاگ ماه اسکین : 125

طراحی شده توسط : ماه اسکین

M a h S k i n . I r

تاريخ : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | 3:47 am | نویسنده : مجید بابایی